REGULAMIN KONKURSU

„Weekend Prosecco z Żabką”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Weekend Prosecco z Żabką” (dalej: „Konkurs”) na zlecenie Stock Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-402), przy ul. Spółdzielczej 6 (zwanej dalej: „Stock Polska”)
 3. Organizatorem Konkursu jest Testa Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901) przy Alei Księcia J. Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000223067, REGON: 015882327, NIP: 5213315374, kapitał zakładowy 50.000 zł (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
 4. Podmiotem fundującym Nagrody Główne  w Konkursie, w rozumieniu przepisów podatkowych, jest Organizator.
 5. Podmiotem fundującym Nagrody I i II Stopnia w rozumienie przepisów podatkowych jest Stock Polska.
 6. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką Stock Prosecco Treviso, Stock Prosecco Rosé oraz Stock Prosecco Brut Nature, należących do Stock Polska,
 7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, na Stronie konkursowej. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w sklepie sieci Żabka  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lista sklepów Żabka dostępna jest na stronie https://www.zabka.pl/znajdz-sklep (dalej: „Sklep Żabka”). Zgłoszenia do Konkursu odbywają się w sieci Internet, poprzez Stronę konkursową.
 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.08.2023 r. o godz. 00:01 i kończy w dniu 09.08.2023 r. o godzinie 23:59.
 9. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do Uczestników, którzy zainstalowali aktualną wersję Aplikacji żappka, posiadają aktywne konto w Aplikacji żappka, a także zakupili Produkt Promocyjny (Stock Prosecco Treviso, Stock Prosecco Rosé oraz Stock Prosecco Brut Nature, o pojemności 0,75 l) w Sklepie Żabka przy wykorzystaniu Aplikacji żappka (zgodnie z wymogami punktu IX Regulaminu, odwiedzili Stronę konkursową, potwierdzili swoją pełnoletniość, wyrazili wolę wzięcia udziału w Konkursie oraz spełnili wszystkie warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania, pisanej z wielkiej litery, mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Aplikacja żappka – to aplikacja przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której można uczestniczyć w Programie żappka (tj. programie organizowanym i zarządzanym przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Program żappka prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepach działających pod oznaczeniem Żabka. Informacje na temat aplikacji mobilnej żappka (w tym wymogów technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być zainstalowana aplikacja) oraz informacje na temat Programu żappka znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka  oraz w Regulaminie Programu żappka dostępnym na powyższej stronie internetowej. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.zabka.pl/polityka- prywatnosci-regulamin. .
b) Strona konkursowa – strona internetowa, na której przeprowadzany jest Konkurs, znajdująca się pod adresem: https://makeyourweekendprosecco.pl/konkurs-zappka/
c) Komisja Konkursowa komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
d) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji żappka, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
e) Zwycięzca Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
f) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, tj.:
– Nagroda Główna – nagroda opisana w pkt IV ust. 1 a),
– Nagroda I Stopnia – nagroda opisana w pkt IV ust. 1 b),
– Nagroda II Stopnia – nagroda opisana w pkt IV ust. 1 c).
g) Zadanie Konkursowe – zadanie konkursowe opisane w punkcie III ust. 4 Regulaminu.
h) Odpowiedź – odpowiedź stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego wskazanego w punkcie III ust. 4 Regulaminu przesyłana za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej.
i) Produkt Promocyjny – produkt marki Stock Prosecco Treviso o pojemności – 0,75 l, produkt marki Stock Prosecco Rosé o pojemności – 0,75 l oraz produkt marki Stock Prosecco Brut Nature o pojemności – 0,75 l, którego zakup w dowolnym Sklepie Żabka, w okresie i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, umożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
j) Kod promocyjny – unikalny, alfanumeryczny kod generowany podczas zakupu Produktu Promocyjnego z użyciem Aplikacji żappka. Kod Promocyjny stanowi dowód zakupu Produktu Promocyjnego w Sklepach Żabka, w okresie trwania Konkursu, tj. od 02.08.2023 do 09.08.2023 r. Kodem promocyjnym uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyłącznie Kod Promocyjny wygenerowany i potwierdzający zakup w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim. Zakup Produktu Promocyjnego poza okresem wskazanym powyżej oraz w innym sklepie, nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:
  a) być osobą fizyczną,
  b) ukończyć 18. rok życia
  c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  e) korzystać z Aplikacji żappka w jej aktualnej wersji i posiadać w niej aktywne konto (aż do zakończenia Konkursu), a także wyrazić zgodę na wyświetlanie w aplikacji produktów alkoholowych  (na zasadach określonych w odrębnych regulaminach)
  f) uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie konkursowej, w tym wpisać Kod promocyjny,
  g) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia na Stronie konkursowej
  h) zakupić, jako konsument w rozumieniu przepisów prawa, w dowolnym Sklepie Żabka, w okresie trwania Konkursu (tj. w okresie 02.08.2023 – 09.08.2023 r.) minimum jedną sztukę produktu Stock Prosecco Treviso, Stock Prosecco Rosé, lub Stock Prosecco Brut Nature o pojemności 0,75 l („Produkt Promocyjny”),
  i) zachować Kod Promocyjny wygenerowany w Aplikacji Żappka podczas zakupu Produktu Promocyjnego. W celu wygenerowania Kodu Promocyjnego Uczestnik powinien przed dokonaniem zapłaty za zakup Produktu Promocyjnego w sklepie Żabka (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego/dowodu zakupu) wyświetlić w Aplikacji Żappka ID (tj. unikalny kod kreskowy wraz z numerem) i okazać ID w Aplikacji Żappka w celu zeskanowania przez kasjera,
  j) wykonać Zadanie Konkursowe, opisane w ust. 4 poniżej i przesłać stanowiącą wykonanie Zadania Konkursowego Odpowiedź w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Stock Polska Sp. z o.o., jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zamieszczone na Stronie konkursowej Zadanie Konkursowe poprzez napisanie i przesłanie odpowiedzi na pytanie: „Jak wyglądałby Wasz wymarzony dzień w Sopocie z Prosecco?”. Odpowiedź w formie tekstowej, stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego („Odpowiedź”) udzielana jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej. Odpowiedź nie może zawierać żadnych zdjęć, rysunków, filmów czy linków do stron internetowych, ani danych osobowych innych aniżeli dane Uczestnika. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie powinna przekraczać 500 znaków (włączając spacje i znaki interpunkcyjne). Ilość znaków Odpowiedzi będzie weryfikowana w drodze programu Microsoft Word, a wynik przeprowadzonej weryfikacji jest wiążący dla Organizatora i Uczestnika.
 5. W celu skutecznego przesłania Odpowiedzi stanowiącej wykonanie Zadania Konkursowego, Uczestnik powinien ponadto:
  a) uzupełnić pozostałe pola formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres do wysyłki nagrody;
  b) wpisać unikalny Kod Promocyjny potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego w okresie wskazanym w niniejszym Regulaminie ;
  c) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Przesłane zgodnie z ust. 4 i 5 Odpowiedzi będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców.
 7. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Uczestnik może przesłać więcej niż jedną Odpowiedź w trakcie trwania Konkursu. W przypadku wysłania przez Uczestnika więcej niż jednej Odpowiedzi, do każdego przesyłanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik powinien załączyć inny (unikalny i niepowtarzalny) Kod promocyjny. Powyższe oznacza, że przesłany już przez Uczestnika w ramach danego zgłoszenia konkursowego Kod promocyjny, nie może zostać przesłany ponownie w procesie przesyłania kolejnego zgłoszenia konkursowego. W przypadku zakupu więcej niż jednej sztuki Produktu Promocyjnego podczas jednej transakcji zakupowej, Uczestnik otrzyma ilość Kodów Promocyjnych odpowiadającą ilości sztuk zakupionych Produktów Promocyjnych. Przykładowo jeśli Uczestnik zakupił 2 (dwa) Produkty Promocyjne w ramach jednej transakcji, Aplikacja Żappka wygeneruje 2 (dwa) Kody Promocyjne, dzięki którym Uczestnik może przesłać dwie Odpowiedzi w trakcie trwania Konkursu, wpisując w formularzu zgłoszeniowym poszczególne Kody Promocyjne do każdej z Odpowiedzi.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe warunki:
  a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Stock Polska Sp. z o.o.,
  d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie
  w przypadku naruszenia ust. 8 powyżej lub niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mailowy, z podaniem przyczyny wykluczenia.
 10. Udział w niniejszym Konkursie nie wyłącza prawa Uczestnika do równoczesnego udziału w Konkursie „Make your weekend Prosecco?”organizowanym w przez Organizatora na stronie pod adresem: www.makeyourweekendprosecco.pl. Jednocześnie Udział w Konkursie „Make your weekend Prosecco?”nie wyłącza możliwości udziału Uczestnika także w niniejszym Konkursie.

IV. NAGRODA.

 1. W Konkursie do wygrania są poniższe nagrody:
  a) 1 x (jedna) Nagroda Główna:  weekend w Sopocie dla 6 osób (sobota-niedziela) do zrealizowania w terminie wskazanym w ust. 2 poniżej, składający się z – krajowych biletów kolejowych do i z Sopotu, noclegu w hotelu Molo w Sopocie, rezerwacji na lożę w ogródku znajdującym się przy lokalu SPATiF wraz z voucherem do realizacji w lokalu o wartości 1400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta zł), oraz 3 butelek Stock Prosecco o pojemności 0,75 l w wariantach wybranych przez Organizatora o łącznej wartości 7 124,00 zł (siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote) brutto. Bilety oraz vouchery pozostają ważne na okres realizacji Nagrody podany w ust. 2 poniżej.
  b) 20 x (dwadzieścia) Nagroda  I Stopnia: 1 x (jedna) butelka Stock Prosecco Treviso o pojemności 0,75 ml, o łącznej wartości 34,99 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 99/100 groszy) brutto.
  c) 20 x (dwadzieścia ) Nagroda II Stopnia: voucher o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto do zrealizowania na zakupy w dowolnym Sklepie Żabka. Voucher należy zrealizować najpóźniej do dnia 31.01.2024, oraz zostanie wydany w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Zwycięzcę w formularzu zgłoszeniowym na Stronie Konkursowej.
 1. Nagroda Główna może zostać zrealizowana przez Zwycięzcę wyłącznie w terminie 25-27.08.2023 r. W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody przez Zwycięzcę we wskazanym terminie, prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda ta pozostaje własnością właściwego podmiotu fundującego Nagrodę.
 2. Każda z Nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Podmiot fundujący właściwą Nagrodę ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez podmiot fundujący daną Nagrodę i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od tej Nagrody.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskich Odpowiedzi w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia czasu trwania Konkursu. Kryteriami wyboru zwycięskiej Odpowiedzi, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Zwycięzcy, są: zgodność Odpowiedzi z Zadaniem Konkursowym, kreatywność i oryginalność.
 4. Przy wyborze Zwycięzców, Organizator potwierdzi prawidłowość wpisanego w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika Konkursu Kodu Promocyjnego otrzymanego w Aplikacji Żappka. W przypadku nieprawidłowego Kodu Promocyjnego, Zwycięzca zostanie poproszony o dosłanie prawidłowego Kodu Promocyjnego w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. W przypadku niedostarczenia przez Zwycięzcę właściwego Kodu Promocyjnego do Organizatora, traci on prawo do Nagrody.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora na podany przez Uczestnika Konkursu w ciągu 2 dni kalendarzowych od wyłonienia Zwycięzcy przez Komisję Konkursową. W wiadomości tej Organizator poprosi o potwierdzenie adresu e-mail (w przypadku Nagrody Głównej i Nagrody II Stopnia) lub adres do doręczeń (w przypadku Nagrody I Stopnia) do wysyłki Nagrody, a także danych koniecznych do realizacji Nagrody: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość e-mail zawierającą dane wskazane w ust. 7 powyżej.
 7. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 8 powyżej we wskazanym terminie, prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda ta pozostaje własnością Organizatora.
 8. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi (zgodnych z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w punkcie VIII Regulaminu.

V. WYDANIE NAGRODY.

 1. Nagroda Główna w postaci biletów na pociąg, vouchera na pobyt w hotelu i loży, zostanie wysłana w drodze wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z punktem IV ust. 6 w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej. Butelki, o których mowa w punkcie IV ust. 1 lit a) Regulaminu, zostaną wydane Zwycięzcom w klubie SPATiF w Sopocie w terminie realizacji Nagrody.
 2. Nagroda I Stopnia zostanie wysłana pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, na adres do doręczeń wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej, przesłanej zgodnie z punktem IV ust. 6 Regulaminu. Wysyłka Nagrody I Stopnia nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej.
 3. Nagroda II Stopnia zostanie wysłana w drodze wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z punktem IV ust. 6 Regulaminu. Wysyłka Nagrody II Stopnia nastąpi w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej.
 4. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców tylko raz. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzców Nagród, ulegną one przepadkowi na rzecz Organizatora.
 5. Koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie ponosi Organizator.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej) będzie Stock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin (dalej jako “Stock Polska” lub “my”). Stock Polska dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji Żappka, jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (dalej: „Żabka Polska”). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Żabka Polska, w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.zabka.pl/polityka- prywatnosci-regulamin.

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych
i rachunkowych w związku z wydaniem Nagrody Głównej
jest Testa Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901) przy Alei Księcia J. Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS 0000223067, jako podmiot fundujący Nagrodę Główną.

Stock Polska będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
a) realizacji i organizacji Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i rozdania Nagród konkursowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tożsamego z powyższymi celami przez okres do zakończenia Konkursu;
b) rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;
c) w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody I Stopnia lub Nagrody II Stopnia – w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy (jako podmiot fundujący Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia).

Organizator będzie przetwarzał Twoje dane w następujących celach:
a) w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody Głównej – w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy (jako podmiot fundujący Nagrodę Główną).

Masz prawo do żądania od Stock Polska:
a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
b) kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
c) sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
d) usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
e) ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

Masz również prawo do:
a) wniesienia do Stock Polska sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie;

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres GDPR@stockspirits.com lub drogą pisemną na adres Stock Polska sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, z dopiskiem „Dział Prawny”.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:
a) kancelariom prawnym;
b) Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;

A także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Stock Polska (z wyjątkiem ww. zakresu, w którym administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator lub Żabka Polska):
a) agencji reklamowej organizującej Konkurs: Testa Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901) przy Alei Księcia J. Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS 0000223067.

Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie z punktem III ust. 4 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie z Odpowiedzi przez Organizatora oraz Stock Polska sp. z o.o. na okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres 90 dni, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa własność nagrodzonych Odpowiedzi od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi.
 3. Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody, może zostać poproszony o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi na Organizatora. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Odpowiedzi oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania  w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Odpowiedzi na podmioty trzecie.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Odpowiedzi.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych Odpowiedzi stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi.
 6. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi.
 7. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Odpowiedzi w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Odpowiedzi. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych Odpowiedzi i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych Odpowiedzi.
 8. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 9. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Odpowiedzi Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 10. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich i innych praw do nagrodzonych Odpowiedzi na Stock Polska Sp. z o.o.

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@makeyourweekendprosecco.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości: „Dotyczy Konkursu Weekend Prosecco z Żabką”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie e-maila zwrotnego w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego.

IX. APLIKACJA ŻAPPKA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest skorzystanie przez Uczestnika z Aplikacji żappka przy zakupie Produktu Promocyjnego (tylko i wyłącznie zakup z wykorzystaniem Aplikacji żappka spowoduje wygenerowanie Kodu promocyjnego niezbędnego do udziału w Konkursie).
 2. Uczestnik dokonujący zakupu Produktu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka i chcąc wziąć udział w Konkursie musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersję Aplikacji żappka. Organizator i Stock Polska nie odpowiadają za brak możliwości pobrania Aplikacji żappka lub aktualizacji Aplikacji żappka przez Uczestnika na jego urządzeniu mobilnym z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie mobilne, w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za nieprawidłowe wyświetlanie się treści dot. Konkursu w aplikacji żappka z uwagi na niezaktualizowanie przez Uczestnika Aplikacji żappka. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji żappka informacje dotyczące Konkursu.
 3. W momencie rejestracji Uczestnika w Aplikacji żappka, Uczestnik otrzymuje ID, które jest unikalnym kodem kreskowym wraz z numerem, przypisanym do uczestnika Programu żappka. Uczestnik, w tym samym czasie, może posiadać w Programie żappka tylko jedno ID. ID służy do identyfikacji Uczestnika w ramach ww. Programu. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim ID. Numer ID w Aplikacji żappka znajduje się pod unikalnym kodem kreskowym w Aplikacji żappka.

Aby uzyskać Kod promocyjny umożliwiający wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik w okresie obowiązywania Konkursu (tj. w okresie 02.08.2023 godz. 00:01 – 09.08.2023 godz. 23:59) musi dokonać zakupu co najmniej jednej sztuki Produktu Promocyjnego z użyciem aktualnej Aplikacji żappka, tj. przed dokonaniem zapłaty za zakup Produktu Promocyjnego w sklepie Żabka (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego/dowodu zakupu) Uczestnik musi wyświetlić w Aplikacji żappka ID (tj. unikalny kod kreskowy wraz z numerem) i okazać ID w celu zeskanowania przez kasjera. W przypadku zakupu większego niż jedna sztuka Produktu Promocyjnego podczas jednej transakcji zakupowej, Uczestnik otrzymuje tylko jeden Kod Promocyjny. W przypadku chęci uzyskania większej ilości Kodów Promocyjnych odpowiadających wielokrotności zakupu jednej sztuki Produktu Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest dokonać osobnych transakcji zakupowych zawierających każdorazowo tylko  jedną sztukę Produktu Promocyjnego w celu uzyskania jednego Kodu promocyjnego.

X. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronach związanych z udziałem w Konkursie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail kontakt@makeyourweekendprosecco.pl .
 2. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet; z systemem Windows 7 lub nowszym, Mac OS 9 lub nowszym (komputer), Android, iOS lub nowszym (urządzenie mobilne); z przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 22, FireFox min. 42, Internet Explorer min. 9 lub Safari min. 6.0, włączonej obsługi plików cookie i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator informuje, że korzystanie ze stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i w terminie wskazanym w punkcie VIII Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w ust. 1 powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w ust.1 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia udziału w Konkursie).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem https://makeyourweekendprosecco.pl/konkurs-zappka/  oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu
Regulamin do pobrania w formacie PDF
Scroll to Top